Ochrana údajov

3

 Ochrana osobných údajov

Vítame vás na našej webovej stránke a chceme vás informovať o dôležitosti ochrany osobných údajov a o tom, ako s vašimi údajmi zaobchádzame. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou a všetky vaše údaje sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami ochrany osobných údajov s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Spracovávané údaje a účel spracúvania osobných údajov

 Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Pri niektorých aktivitách na našej webovej stránke www.growupbyveron.sk môže byť potrebné, aby sme zhromaždili určité osobné údaje.

Údaje, ktoré zhromažďujeme sú:

 • Titul, Meno, Priezvisko,
 • Telefónne číslo,
 • E-mailový kontakt.

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely: 

 • poskytovanie služieb,
 • organizácie webinárov, školení, kurzov, prednášok,
 • na organizáciu promoakcií, ankiet, súťaží
 • na marketing – odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednanej služby. Rovnako na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o službách, o pripravovaných akciách, atď. Ak sa budete chcieť odhlásiť z odoberania emailov, stačí, kliknúť na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou emailu alebo nám napíšte a my vás odhlásime.
 • na zápis informácií do záznamu o koučovaní klientov (ICF Client Coaching Log) za účelom oficiálneho uznania koučovacích hodín ICF organizáciou pre potreby certifikácie kouča.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte.

Recenzie

Ak zanecháte na našej webovej stránke recenziu, tak súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, fotografia a obsah recenzie). Tieto Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely.

 

 1. Príjemcovia, prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

 Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, emailová adresa, budeme sprístupňovať len za účelom oficiálneho uznania koučovacích hodín a to Medzinárodnej federácii koučov (ICF =International Coach Federation), www.icf.sk. Ak táto tretia strana bude mať prístup k vašim údajom, vyžadujeme od nich, aby dodržiavali rovnakú úroveň ochrany údajov, akú poskytujeme my. V prípade, ak povinnosť zverejniť Vaše osobné údaje bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 Osobné údaje chránime, tým, že neposkytujeme vaše osobné údaje ďalším tretím stranám. Výnimkou sú osoby, ktoré nám poskytujú služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby. Tieto všetky osoby sú povinné nakladať s Vašimi osobnými údajmi v súlade s aktuálne platnou legislatívou súvisiacou s ochranou osobných údajov.

 

 1. Práva dotknutej osoby 
 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať:

 • aké osobné údaje o Vás spracúvame,
 • akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracovávané. 
 • Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

V prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili/doplnili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. 

 • Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Na odvolanie súhlasu je potrebné  nás kontaktovať prostredníctvom emailu na: info@growupbyveron.sk. Následne budú Vaše osobné údaje vymazané. 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov. Vaše údaje budeme teda len uchovávať a nespracovávať.

 Právo si môžete uplatniť ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate obmedzenie ich použitia,
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • nesúhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov si môžete uplatniť našim kontaktovaním prostredníctvom emailu na: info@growupbyveron.sk. Následne Vašu žiadosť preskúmame a v prípade, že neexistujú zákonné výnimky, kedy musíme dané údaje spracovávať Vám oznámime zmenu/opravu resp. vymazanie vašich osobných údajov.

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré sú vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné. 

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Môžete súhlas odvolať emailom na adresu: info@growupbyveron.sk 

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s týmto nariadením a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

 

 1. Cookies, Instagram, Facebook, Google Analytics, Google Adwords

Naša webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie vašej online skúsenosti. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač alebo zariadenie, keď navštívite našu stránku. Pomáhajú nám analyzovať vaše správanie na stránke, zapamätať si vaše preferencie a poskytovať vám relevantné informácie. Súbory cookies môžu zbierať určité osobné údaje, ako napríklad IP adresu, umiestnenie, preferencie a dáta o vašej interakcii s našou stránkou. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť, ako stránku používate a prispôsobiť obsah a reklamy na vaše potreby. Používaním našej stránky nám dávate súhlas s využitím súborov cookies. Cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa Vášho uváženia viacerými spôsobmi. Môžete vymazať niektoré z nich alebo aj všetky cookies uložené vo Vašom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste znemožnili ukladanie súborov cookies. V prípade zablokovania použitia súborov cookies nevyhnutných na beh našich stránok si vás dovoľujeme upozorniť, že to môže narušiť ich funkčnosť. Vymazaním súborov cookies môžete prísť o niektoré vaše nastavenia, ktoré boli v nich uložené. Viac informácií o súboroch cookies, ako ich akceptovať, odmietnuť, selektovať, prípadne zmazať nájdete na www.allaboutcookies.org

Naša webová stránka obsahuje integrované doplnky sociálnej siete Facebook a Instagram, TikTok, ktoré nám umožňujú zobrazovať obsah zo sociálnej siete priamo. Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie. Použitie týchto doplnkov môžú spoločnosti Facebook, Instagram a TikTok zbierať určité osobné údaje o vás. Tieto údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, informácie o prehliadači, informácie o používaní a interakcii so sociálnou sieťou Facebook, Instagram, TikTok.  Upozorňujeme, že tieto údaje sú spracované podľa zásad ochrany osobných údajov Facebooku, Instagramu a TikToku. Vaše osobné údaje, ktoré sú zbierané cez integrované doplnky Facebooku/Instagramu/TikToku, sú riadené zásadami ochrany osobných údajov Facebooku/Instagramu/TikToku. Odporúčame vám prečítať si tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako sú vaše údaje spracované a aké máte práva v súvislosti s ochranou svojich údajov. Ak si želáte mať väčšiu kontrolu nad spracovaním vašich osobných údajov Facebookom/Instagramom/TikTokom, môžete si nastaviť svoje preferencie ochrany osobných údajov prostredníctvom svojho účtu na Facebooku/Instagramu/TikToku.

Ďalej Vás chceme informovať o ochrane vašich osobných údajov v súvislosti s používaním služieb Google Analytics a Google AdWords. Na našej webovej stránke používame nástroj Google Analytics, ktorý nám pomáha získať štatistiky o návštevnosti a správaní používateľov na stránke. Tieto informácie nám poskytujú cenné údaje o tom, ako zlepšiť našu webovú stránku a ponúkať lepšie služby. Google Analytics môže zbierať anonymné údaje, ako je IP adresa, typ prehliadača, zdroj prichádzajúcej návštevy a ďalšie technické informácie. Na našej webovej stránke môžeme používať aj službu Google AdWords, ktorá nám umožňuje zobrazovať cieľové reklamy na základe vašich záujmov a správania sa na stránke. Google AdWords môže používať súbory cookies a ďalšie technológie na zhromažďovanie informácií o vašej návšteve našej stránky a ďalších stránok, aby vám mohli poskytovať relevantné reklamy. Vaše osobné údaje zbierané pomocou Google Analytics a Google AdWords sú spracované v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov stanovenými spoločnosťou Google. Tieto údaje sú anonymizované a neumožňujú priame identifikovanie jednotlivých používateľov. Dodržiavame zásady ochrany osobných údajov a zabezpečujeme, aby vaše údaje boli chránené a spracovávané s najvyššou starostlivosťou. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so zbieraním a spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom služieb Google Analytics a Google AdWords v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácie o tom, ako spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje je dostupných na webovej stránke: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk. Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas. Dôležité je, že naším cieľom je zabezpečiť, aby ste mali kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a aby ste mali dôveru v to, že ich spracúvame s najvyššou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať zaslaním emailu na info@growupbyveron.sk. Vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá.

Ďakujeme, že ste si prečítali našu politiku ochrany osobných údajov.