Všeobecné obchodné podmienky

3

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťahy medzi poskytovateľom služby koučingu/predávajúcim (ďalej len „Kouč“) a klientom/kupujúcim (ďalej len „Klient“) v súvislosti s poskytovaním služieb koučingu.

1.2 Koučom je Ing. Veronika Babirádová.

1.3 Klientom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná služby koučingu od Kouča prostredníctvom kontaktného formuláru na internetovej stránke www. growupbyveron.sk.

Kontaktovať nás môžete:
Pre online komunikáciu na email adrese: info@growupbyveron.sk
Pre vybavovanie reklamácie na email adrese: info@growupbyveron.sk

1.4 Pred začatím služby koučingu je Klient povinný oboznámiť sa s týmito Podmienkami a vyjadriť s nimi svoj súhlas.

1.5 Vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 108/2024 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Predmet služby

2.1 Koučing je proces, ktorý sa zameriava na podporu a rozvoj osobnosti Klienta v oblastiach ako sebapoznanie, sebarozvoj, ciele, motivácia a osobné transformácie.

2.2 Kouč sa zaväzuje poskytnúť Klientovi služby koučingu, ktoré sú zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov a rozvoj jeho potenciálu.

2.3 Konkrétne formy a rozsah služieb koučingu, spolu s cieľmi a podmienkami, budú predmetom osobnej dohody medzi Koučom a Klientom.

2.4 Klient plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.growupbyveron.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.

2.5 Objednávkou služby koučovania Klient súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z koučovania úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a Kouč za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Objednávka koučingu

3.1 Klient prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky.

3.2. Klient objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.growupbyveron.sk.

3.3. Odoslaná objednávka je pre Klienta právne záväzná. Akceptovanie objednávky Koučom bude Klientovi potvrdené e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol v objednávkovom formulári. Kouč nie je povinný objednávku Klienta akceptovať a v takomto prípade bude Klient informovaný o tejto skutočnosti a už prijaté finančné plnenie bezodkladne Kouč vráti späť Klientovi.

3.4. Potvrdením objednávky vznikajú Klientovi a Koučovi vzájomné práva a povinnosti, t.j. Kouč sa zaväzuje poskytnúť Klientovi predmet kúpy a Klient sa zaväzuje uhradiť plnú kúpnu cenu. Povinnosť Kouča poskytnuť predmet kúpy je podmienená zaplatením kúpnej ceny predmetu kúpy v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Okamihom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na bankový účet Kouča.

3.5 Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň uverejnené na internetovej stránke Kouča, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená akceptáciou, vyplnením a odoslaním objednávky.

4. Platba a fakturácia

4.1 Klient sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby koučingu v súlade s dohodnutými podmienkami. Platbu vykonáva klient internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu Klienta na účet Kouča.

4.2 Ceny služieb koučingu a platobné podmienky budú dohodnuté medzi Koučom a Klientom pred začatím poskytovania služieb. Ceny za koučingové služby sú uvedené na stránke: www. growupbyveron.sk. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené na stránke www. growupbyveron.sk. Predávajúci nie je platcom DPH.

4.3 Daňový doklad za poskytnuté služby bude vystavený Klientovi na základe objednávky.

5. Dôvernosť

5.1 Kouč zaručuje dôvernosť všetkých informácií a údajov poskytnutých Klientom v rámci služby koučingu.

5.2 Kouč sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, distribuovať alebo poskytovať tretím stranám žiadne informácie alebo údaje týkajúce sa Klienta bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

6. Zodpovednosť

6.1 Kouč sa snaží poskytnúť služby koučingu s najvyššou možnou starostlivosťou a odbornosťou. Avšak, Kouč nezaručuje konkrétne výsledky ani dosiahnutie stanovených cieľov Klienta.

6.2 Klient nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy, ktoré vykonáva na základe služieb koučingu. Kouč nezodpovedá za akékoľvek škody, straty alebo následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku rozhodnutí a činností Klienta.

6.3 Ak je Kouč obmedzený v poskytovaní služieb koučingu z dôvodu nepredvídateľných okolností (napríklad choroba, nečakaná udalosť), bude sa snažiť nájsť vhodné riešenie s Klientom, napríklad náhradný termín.

7. Zrušenie alebo zmena služby (neúčasť na individuálnom stretnutí)

7.1 Klient má právo zrušiť alebo zmeniť dohodnutý termín poskytovania služby koučingu. V takom prípade sa odporúča oznámiť to Koučovi v primeranom časovom predstihu najneskôr 24 hodín pred plánovaným stretnutím. V takomto prípade má Klient právo na jeden náhradný termín.

7.2 Ak Klient zruší alebo zmení dohodnutý termín menej ako 24 hodín pred plánovaným stretnutím, Klient nemá právo na vrátenie peňazí.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Klient má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: growupbyveron@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

8.2 Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

8.3 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9. Doba trvania a ukončenie

9.1 Služba koučingu môže byť poskytovaná na dohodnutú dobu, ktorá môže byť stanovená jednotlivo pre každého Klienta.

9.2 Klient má právo kedykoľvek ukončiť službu koučingu. V prípade ukončenia služby pred dohodnutou dobu, Klient sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby až do dátumu ukončenia.

10. Autorské práva

10.1 Všetky autorské práva na materiály, nástroje a techniky použité v rámci služby koučingu patria Koučovi.

10.2 Klient nesmie kopírovať, distribuovať ani využívať tieto materiály bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kouča.

11. Spor a právna úprava

11.1 V prípade sporu medzi Koučom a Klientom, sa obidve strany zaväzujú usilovať o riešenie sporu prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania.

11.2 Právne vzťahy medzi Koučom a Klientom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Koučom a Klientom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

12. Overovanie recenzií

Radi by sme Vás informovali, že v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2024 Z.z. sú všetky recenzie na koučing overované manuálne.

Pred zverejnením recenzie prebieha overenie emailovej adresy zadávateľa recenzie so zoznamom klientov, ktorí si koučing v minulosti zakúpili. Ak emailová adresa zadávateľa recenzie nie je v databáze klientov, recenzia nebude zverejnená.

Tento proces overovania slúži na zaistenie autenticity recenzií a ochranu zákazníkov pred zavádzajúcimi informáciami.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

13.2 Týmto sa potvrdzuje, že Klient si prečítal a súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami pre službu koučingu.